کلیه حقوق این سایت طبق قوانین حق تکثیر متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان مياندوآب است.
آدرس و شماره تلفنهاي اداره ورزش و جوانان شهرستان مياندوآب: بلوار انقلاب روبروي شهرداري طبقه فوقاني استخر نشاط
شماره تلفنها: 45264595 - 45224912 -45222203 -45224955